Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (NV WEST-DECOR)

1. OVEREENKOMST

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.

Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan de NV WEST-DECOR worden tegengeworpen indien deze er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd.

1.2. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

2.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan de NV WEST-DECOR te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant.

2.2. Wijzigingen in de bestelling hebben tot gevolg dat de bedongen leveringstermijnen automatisch worden verlengd. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

3. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Nochtans blijven de goederen eigendom van de NV WEST-DECOR tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden.

3.2. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden aanvaard op de plaats van de levering. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer er eventueel zou overeengekomen zijn dat de NV WEST-DECOR voor het vervoer instaat.

4. FACTURATIE EN BETALING

4.1. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de NV WEST-DECOR bij de levering, contant en zonder korting. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

4.2. Ingeval van niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties

4.3. Bij niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12 %, met een minimum van 50 Euro, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding wordt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met de conventionele rente bepaald in artikel 4.2

4.4 Ingeval van niet tijdige betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kan de NV WEST-DECOR altijd opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval haalt zij de geleverde goederen terug waar zij zich bevinden, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, het meer gevorderde door de NV WEST-DECOR te bewijzen. Eveneens ingeval van niet betaling op de vervaldag behoudt de NV WEST-DECOR zich het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulatie is dezelfde schadevergoeding verschuldigd als hiervoor bepaald.

4.5. Wanneer de klant ondanks ingebrekestelling weigert de levering af te nemen of de NV WESTDECOR het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht in zijn nadeel ontbonden te zijn.
Bij ontbinding van de overeenkomst is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de totaalprijs, of in voorkomend geval van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte, het meer gevorderde door de NV WEST-DECOR te bewijzen.

5. CONFORMITEIT VAN DE LEVERING

5.1. De NV WEST-DECOR verbindt er zich toe goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst. Dergelijke overeenstemming wordt vermoed wanneer de goederen: in overeenstemming zijn met de beschrijving ervan door de NV WEST-DECOR, en de eigenschappen bezitten van de goederen die de NV WEST-DECOR aan de klant heeft getoond als monster of als model.

5.2. De bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming rust op de klant.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NV WEST-DECOR

6.1. V oor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de goederen op straffe van verval gebeuren bij aangetekende brief binnen de vijftien dagen na levering van de goederen en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen door de klant zelf of door derden.

6.2. De NV WEST-DECOR is enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de aflevering van de goederen.

De klant kan zijn rechten niet uitoefenen dan wanneer hij de NV WEST-DECOR binnen een termijn van twee maanden na de datum waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, per aangetekende brief daarvan op de hoogte heeft gebracht. De vordering van de klant vervalt drie maanden na deze kennisgeving van het gebrek aan
overeenstemming.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:

7.1. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci het Vredegerecht van het kanton HARELBEKE en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK. De klant kan de NV WEST-DECOR enkel dagvaarden voor de rechtbanken van haar zetel. Dit geldt ook in geval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). De NV WEST-DECOR kan opteren voor een andere rechtbank die territoriaal bevoegd is op grond van artikel 624 Ger. W..

7.2. Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt derhalve geen wijziging van de bevoegdheid of van andere contractvoorwaarden met zich mee.

7.3. Het Belgisch recht is van toepassing, en voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is geregeld wordt naar het gemeen recht verwezen.