Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (NV WEST-DECOR)
1. OVEREENKOMST
1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.

Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan de NV WEST-DECOR worden tegengeworpen indien deze er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd.

1.2. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.

2. LEVERINGSTERMIJNEN
2.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan de NV WEST-DECOR te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant.

2.2. Wijzigingen in de bestelling hebben tot gevolg dat de bedongen leveringstermijnen automatisch worden verlengd. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

3. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
3.1. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Nochtans blijven de goederen eigendom van de NV WEST-DECOR tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden.

3.2. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden aanvaard op de plaats van de levering. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer er eventueel zou overeengekomen zijn dat de NV WEST-DECOR voor het vervoer instaat.

4. FACTURATIE EN BETALING
4.1. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de NV WEST-DECOR bij de levering, contant en zonder korting. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

4.2. Ingeval van niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties

4.3. Bij niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12 %, met een minimum van 50 Euro, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding wordt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met de conventionele rente bepaald in artikel 4.2

4.4 Ingeval van niet tijdige betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kan de NV WEST-DECOR altijd opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval haalt zij de geleverde goederen terug waar zij zich bevinden, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, het meer gevorderde door de NV WEST-DECOR te bewijzen. Eveneens ingeval van niet betaling op de vervaldag behoudt de NV WEST-DECOR zich het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulatie is dezelfde schadevergoeding verschuldigd als hiervoor bepaald.

4.5. Wanneer de klant ondanks ingebrekestelling weigert de levering af te nemen of de NV WESTDECOR het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht in zijn nadeel ontbonden te zijn.
Bij ontbinding van de overeenkomst is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de totaalprijs, of in voorkomend geval van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte, het meer gevorderde door de NV WEST-DECOR te bewijzen.

5. CONFORMITEIT VAN DE LEVERING
5.1. De NV WEST-DECOR verbindt er zich toe goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst. Dergelijke overeenstemming wordt vermoed wanneer de goederen: in overeenstemming zijn met de beschrijving ervan door de NV WEST-DECOR, en de eigenschappen bezitten van de goederen die de NV WEST-DECOR aan de klant heeft getoond als monster of als model.

5.2. De bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming rust op de klant.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NV WEST-DECOR
6.1. V oor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de goederen op straffe van verval gebeuren bij aangetekende brief binnen de vijftien dagen na levering van de goederen en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen door de klant zelf of door derden.

6.2. De NV WEST-DECOR is enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de aflevering van de goederen.

De klant kan zijn rechten niet uitoefenen dan wanneer hij de NV WEST-DECOR binnen een termijn van twee maanden na de datum waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, per aangetekende brief daarvan op de hoogte heeft gebracht. De vordering van de klant vervalt drie maanden na deze kennisgeving van het gebrek aan
overeenstemming.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:
7.1. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci het Vredegerecht van het kanton HARELBEKE en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK. De klant kan de NV WEST-DECOR enkel dagvaarden voor de rechtbanken van haar zetel. Dit geldt ook in geval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). De NV WEST-DECOR kan opteren voor een andere rechtbank die territoriaal bevoegd is op grond van artikel 624 Ger. W..

7.2. Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt derhalve geen wijziging van de bevoegdheid of van andere contractvoorwaarden met zich mee.

7.3. Het Belgisch recht is van toepassing, en voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is geregeld wordt naar het gemeen recht verwezen.

8. PRIVACY POLICY & DISCLAIMER
De website is eigendom van Westdecor NV (Ter Donkt 40, 8540 Deerlijk), 056/71 52 43, info@westdecor.be, Ondernemingsnummer: BTW BE0405 382 004
Door de toegang tot en met gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

8.1. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Westdecor NV of rechthoudende derden.

8.2. Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Westdecor NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Westdecor NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Westdecor NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. (website@westdecor.be)
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Westdecor NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Westdecor NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.3. Privacybeleid
Westdecor NV hecht belang aan uw privacy.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
De verantwoordelijke voor de verwerking, Westdecor NV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, versturen van onze catalogus, ...
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Westdecor NV, info@westdecor.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Westdecor NV, website@westdecor.be.
Westdecor NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Westdecor NV -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Westdecor NV-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

8.4. Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

8.5. Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.